English | Ana Sayfa | Site Aðacý | Arama     
        Ana Sayfa
       Hayatı
       Mevlana'nın Eserleri
       Mevlana Bibliyografyası
       Mevlana Müzesi
       Mevlevihaneler
       Sema Gösterisi
       Mevlana ve Mevlevilik
       Anma Törenleri
       Mevlevi Çalgıları
       Fotoğraf Galerisi
       Kutlamalar
       Dilek Şikayet İstek ve Önerileriniz İçin

MEVLANA VE MEVLEVİLİK

Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan,donmadan akmak ne hoþ,
Dünle beraber gitti cancaðýzým;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Þimdi yeni þeyler söylemek lazým.

Mevlevilik; tamamen sevgi ve hoþgörü üzerine kurulmuþ bir müessesedir. Hazreti Mevlâna, yaradana gönül veren, bütün dünyadaki yaratýklarý...

Devamı...  "Gel, Gel, ne olursan ol, gel!
Ýster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâhýmýz ümitsizlik dergâhý deðildir. Yüz kere tövbeni bozmuþ olsan da yine gel!"

Hz. Mevlana

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlýðý Bilgi Sistemleri Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Bu sayfa 198580 kez gösterilmiþtir.